woosh

Abonnements- en leveringsvoorwaarden

 

Abonnements- en leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden bestaan uit drie delen:

DEEL 1. Algemene bepalingen

DEEL 2. Aanvullende bepalingen voor consumenten

DEEL 3. Aanvullende bepalingen voor zakelijke abonnees

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 - Definities

Aanbieding
Elk aanbod van WOOSH5 tot het aangaan van een Abonnementsovereenkomst.

Abonnee
De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie WOOSH5 een Abonnementsovereenkomst sluit, aan wie WOOSH5 een Dienst levert of met wie WOOSH5 in andere rechtsverhouding staat.

Abonnementsovereenkomst
Iedere overeenkomst tussen WOOSH5 en een Abonnee die de Abonnee het recht geeft om, tegen betaling van het geldende abonnementstarief, gedurende de contractduur het overeengekomen abonnement te ontvangen. Hieronder vallen – afhankelijk van de Abonnementsovereenkomst – ook de Dienst(en) die WOOSH5 aanbiedt.

Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden. (zie ook www.WOOSH5.com/algemenevoorwaarden )

WOOSH5
WOOSH5 is WOOSH5B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 62064312 en de aan WOOSH5B.V. gelieerde (dochter)vennootschappen en groepsmaatschappijen, zoals WOOSH5Assist BV.

Dienst
Alle huidige en toekomstige elektronische dan wel digitale en andere diensten die WOOSH5 aanbiedt die al dan niet onderdeel uitmaken van een Abonnementsovereenkomst, zoals onder meer maar niet beperkt tot de Website, alle digitale applicaties, digitale nieuwsvoorzieningen en archieven, en alle abonnementen die WOOSH5 aanbiedt, die gebruikt worden door natuurlijke personen of rechtspersonen. Bepaalde Diensten zijn alleen toegankelijk voor hen die een Abonnementsovereenkomst gesloten hebben.

Eerste Termijn
De eerste termijn vangt aan op het moment dat het abonnement volgens de Abonnementsovereenkomst start en welke termijn voortduurt gedurende de tussen WOOSH5 en de Abonnee in de Abonnementsovereenkomst overeengekomen periode.

Abonnementsproduct
Alle via WOOSH5BV via de website van WOOSH5 en WOOSH5Assist BV als abonnement te verkopen producten of diensten.

Website
De website(s) beheerd door WOOSH5.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1. Op alle Aanbiedingen, Abonnementsovereenkomsten en op elk gebruik van de Diensten van WOOSH5 zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2.7.

2.2. De Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op overeenkomsten tot het plaatsen van een advertentie in een Abonnementsproduct.

2.3. In aanvulling op DEEL 1 van de Algemene Voorwaarden zijn al naar gelang de aard van de Abonnee, tevens DEEL 2 of  DEEL 3 van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende delen prevaleert het bijzondere deel boven het algemene deel. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Abonnementsovereenkomst, prevaleert de Abonnementsovereenkomst.

2.4. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website. Op verzoek zal WOOSH5 een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

2.5. Door het aangaan van de Abonnementsovereenkomst en de Diensten te gebruiken verklaart de Abonnee zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden. WOOSH5 wijst de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Abonnee, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

2.6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WOOSH5 is de Abonnee niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de Abonnementsovereenkomst of uit het gebruik van de Diensten aan derden over te dragen.

2.7. WOOSH5 is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. WOOSH5 zal een voorgenomen wijziging bekend maken in het Abonnementsproduct en op de Website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Abonnementsovereenkomsten, ook indien deze voor de wijziging van de Algemene Voorwaarden zijn gesloten.

2.8. In de gevallen waarin de betreffende Abonnementsovereenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal WOOSH5 een regeling treffen naar redelijkheid.

2.9. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen WOOSH5 en de Abonnee het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3 - Aanbiedingen en abonnementstarieven
3.1. Alle Aanbiedingen van WOOSH5 die gericht zijn op een specifiek persoon of specifieke onderneming zijn altijd eenmalig, vrijblijvend en alleen geldig gedurende de in de Aanbieding vermelde termijn. Indien niet expliciet een termijn is genoemd, is een Aanbieding geldig gedurende 14 dagen.

3.2. De Abonnementsovereenkomst kan zowel schriftelijk als elektronisch worden gesloten. WOOSH5 bevestigt de totstandkoming van de Abonnementsovereenkomst schriftelijk of elektronisch aan de Abonnee.

3.3. WOOSH5 is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een Abonnementsovereenkomst te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de Abonnementsovereenkomst te verbinden.

3.4. WOOSH5 is gerechtigd de abonnementstarieven te wijzigen, onder meer (maar niet beperkt tot) op basis van het Consumenten Prijs Index cijfer (CPI) vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Elke voorgenomen abonnementstariefverhoging zal uiterlijk één kalendermaand voor het inwerkingtreden daarvan zowel in het Abonnementsproduct als op de Website worden gepubliceerd en is niet van toepassing op alle lopende Abonnementsovereenkomsten.

3.5. De tarieven vermeld in Aanbiedingen gelden niet voor reeds lopende of te verlengen Abonnementsovereenkomsten, tenzij WOOSH5 in de Aanbieding uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

Artikel 4 - Levering van het Abonnementsproduct
4.1. WOOSH5 zal de grootst mogelijke zorg betrachten om voor tijdige en correcte levering en van het Abonnementsproduct en alle daarbij behorende diensten zorg te dragen.

4.2. WOOSH5 is gerechtigd om het Abonnementsproduct op elk gewenst moment te wijzigen, te vervangen of te veranderen.

4.3. Klachten over de inhoud of toegankelijkheid van het Abonnementsproduct kunnen slechts online via www.klantenservice@WOOSH5.nl   worden gemeld.

4.4. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van een deel van het door hem betaalde abonnementsgeld indien gedurende een of meerdere dagen het Abonnementsproduct niet door WOOSH5 online beschikbaar kan worden gesteld als gevolg van een overmacht situatie die de levering onmogelijk maakt. Wel kan restitutie aangeboden worden in de vorm van een kosteloze verlenging van het abonnement met de periode dat bij de Abonnee geen gebruik kon maken van de diensten op het platform.

Artikel 5 - Betaling
5.1. Indien gekozen wordt voor een eenmalige betaling van het Abonnementsproduct gebeurt de betaling direct online via IDEAL dan wel een credit card afschrijving.

5.2. Indien ervoor wordt gekozen om per maand te betalen dient een machtiging te worden gegeven voor automatische incasso van de credit card. Deze machtiging zal uitsluitend gebruikt worden om het abonnementsgeld te incasseren. Wijzigingen met betrekking tot credit cardnummer of de betalingswijze dienen door de Abonnee kenbaar gemaakt te worden aan WOOSH5B.V.

5.3. Vragen met betrekking tot facturen voor de Abonnementsovereenkomst dienen uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur aan de klantenservice van WOOSH5 gericht te worden.

Artikel 6 - Adresgegevens
6.1. De Abonnee draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WOOSH5 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Abonnee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Abonnementsovereenkomst, tijdig aan WOOSH5 worden verstrekt.

6.2. De Abonnee is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan WOOSH5 door de Abonnee verstrekte informatie.

6.3. Adreswijzigingen dienen uiterlijk 5 werkdagen voordat de wijziging intreedt te worden doorgegeven aan abonnementenadministratie@WOOSH5.nl .

6.4. WOOSH5 mag er van uitgaan dat het verstrekte factuuradres evenals het emailadres correct zijn, totdat de Abonnee aan WOOSH5 een nieuw adres heeft meegedeeld.

Artikel 7 - Diensten
7.1. De Abonnee is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en beheer van apparatuur, verbindingen en programmatuur ter ontvangst en gebruik van Diensten (zoals computers, internetverbinding, tablets, mobiele telefoons e.d.) en is zich ervan bewust dat WOOSH5 ten dele afhankelijk is van de fabrikanten en ontwikkelaars van die apparatuur en programmatuur. Indien een fabrikant of ontwikkelaar zijn voorwaarden, richtlijnen of exploitatiemogelijkheden voor een bepaald medium ingrijpend wijzigt, of de apparatuur dan wel programmatuur ingrijpend wijzigt, zal WOOSH5 zich inspannen de levering van diensten zoveel mogelijk te continueren. Indien dit echter redelijkerwijs niet mogelijk is, of de kosten daarmee ingrijpend verhoogd worden, kan de Abonnementsovereenkomst enkel ten aanzien van de Dienst(en) die hierdoor geraakt word(t)(e)n, door beide partijen slechts gedeeltelijk worden beëindigd onder instandhouding van de overige Diensten uit de Abonnementsovereenkomst. De beëindiging heeft geen terugwerkende kracht en WOOSH5 is wegens deze beëindiging geen schadevergoeding verschuldigd.

7.2. Voor het gebruik van Diensten kunnen bepaalde verbindingen, zoals data- of internetverbindingen, vereist zijn. De Abonnee dient zelf zorg te dragen voor een werkende verbinding en draagt zelf de kosten daarvan.

7.3. WOOSH5 verleent geen enkele garantie met betrekking tot ongehinderd gebruik, afwezigheid van belemmeringen, afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, onafgebroken of ongehinderde toegang tot de Diensten, noch enige andere garantie die niet expliciet in de Algemene Voorwaarden is opgenomen.

7.4. WOOSH5 zal de Diensten met zorg onderhouden en beveiligen. WOOSH5 garandeert niet dat er op geen enkele wijze schade kan worden veroorzaakt aan apparatuur of programmatuur van de Abonnee. WOOSH5 is voor dergelijke schade niet aansprakelijk.

7.5. De Abonnee dient zich te onthouden van elk gebruik van de Diensten dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de belangen van WOOSH5, de tot WOOSH5 behorende ondernemingen, leveranciers, serviceproviders of andere gebruikers van de Diensten. In het bijzonder zal de Abonnee de Diensten niet gebruiken op een manier die de Diensten en alle daaraan gekoppelde netwerken zou kunnen uitschakelen, overbelasten, benadelen, of die de gebruikerservaring van elke willekeurige gebruiker van de Diensten op negatieve wijze zou kunnen beïnvloeden.

7.6. WOOSH5 is gerechtigd om haar Diensten op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen, te onderbreken, bepaalde functies of functionaliteiten, rubrieken, diensten en leveranciers toe te voegen of te verwijderen, wezenlijk te veranderen, te vervangen of te laten vervallen.

7.7. WOOSH5 is gerechtigd onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan en veranderingen aan te brengen in de wijze van gebruik van en de toegang tot de Diensten, waaronder mede begrepen procedurele en technische wijzigingen en wijzigingen in de levering evenals in de inhoud en uiterlijke verschijningsvorm van de Diensten.

7.8. WOOSH5 is gerechtigd om de Abonnee met onmiddellijke ingang en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de toegang tot Diensten te ontzeggen, indien en zodra zij redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de Abonnee de Diensten gebruikt op een wijze die in strijd is met het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, de wet of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Artikel 8 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1 Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van het Abonnementsproduct en de Diensten rusten rechten van intellectuele en industriële eigendom. Door het aangaan van een Abonnementsovereenkomst of het gebruik van de Diensten verkrijgt de Abonnee op geen enkele wijze enige dergelijk recht.

8.2 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van WOOSH5 niet toegestaan om het geheel of delen van het Abonnementsproduct openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren tenzij anders overeengekomen.

8.3 Het overnemen van artikelen, afbeeldingen, of overige content van WOOSH5 door media met een nieuwsfunctie als bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van WOOSH5.

8.4 In het Abonnementsproduct worden verschillende handels- en merknamen, logo’s en andere tekens gebruikt, die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Het betreft hier zowel merken van WOOSH5, als merken van derden die WOOSH5 op grond van een met die partij gesloten overeenkomst mag gebruiken. Elk gebruik van deze handelsnamen, merktekens of daarop gelijkende symbolen is strikt verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) daarop.

8.5 Indien de Abonnee de intellectuele of industriële eigendomsrechten van WOOSH5 schendt is de Abonnee aansprakelijk voor alle schade die WOOSH5 daardoor of in verband daarmee lijdt.

8.6 Voor zover het bepaalde in dit artikel betrekking heeft op intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals leveranciers van WOOSH5 of adverteerders zijn de bepalingen en bedingen van dit artikel aan te merken als derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1. Indien de Abonnee door een aan WOOSH5 toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Abonnementsovereenkomst schade lijdt, is WOOSH5 met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van artikel 9 aansprakelijk voor de schade zoals bedoeld in artikel 6:96 BW, die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is.

9.2. Behoudens in geval de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van WOOSH5 of zijn (leidinggevende) werknemers, is WOOSH5 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die de Abonnee lijdt of zou kunnen lijden door het niet dan wel niet-tijdig beschikbaar stellen van het Abonnementsproduct.

9.3. De Abonnee dient eventuele schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 1 week na het ontstaan daarvan aan WOOSH5 te melden.

9.4. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die WOOSH5 voor de uitvoering van de Abonnementsovereenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie WOOSH5 of een dergelijke derde aansprakelijk is.

9.5. De informatie in het Abonnementsproduct is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door WOOSH5 samengesteld. WOOSH5 is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Abonnementsproduct of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met het Abonnementsproduct.

Artikel 10 - Privacy
10.1. WOOSH5 zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform de op de Website gepubliceerde Privacy Verklaring

( www.WOOSH5.com/privacy ). De Abonnee verklaart de privacy verklaring te hebben gelezen en is daarmee akkoord.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1. Op elke Abonnementsovereenkomst en op en elke levering van Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2. De rechtbank in Breda is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een Abonnementsovereenkomst, een Dienst of de Algemene Voorwaarden.

DEEL 2: AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR CONSUMENTEN
Onder ‘consument’ wordt hier verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep. In aanvulling op DEEL 1 gelden voor consumenten de volgende aanvullende voorwaarden:

Algemeen
1.1.De Abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen periode. Een Abonnementsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

1.2.De Abonnee kan tijdens de Eerste Termijn de Abonnementsovereenkomst opzeggen tegen het einde van de Eerste Termijn met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken en overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.

1.3.De Abonnee kan de Abonnementsovereenkomst alleen per e-mail op abonnementenadministratie@woosh5.com of schriftelijk, aangetekend, opzeggen. 

1.4.Indien een abonnement, al dan niet naar aanleiding van een aanbieding van WOOSH5, gewijzigd wordt door de Abonnee, geldt dit als een nieuwe Abonnementsovereenkomst met een nieuwe Eerste Termijn waarbij de opzeggingsregeling zoals omschreven in artikel 1.2 van toepassing is.

Overeenkomst voor bepaalde tijd
1.5 Een Abonnementsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt bij het bereiken van de expiratiedatum van de Eerste Termijn automatisch verlengd met een gelijke periode tegen het op dat moment geldende Abonnementstarief. De Abonnee kan de Abonnementsovereenkomst na de verlenging opzeggen overeenkomstig artikel 1.3, met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand voor de einddatum van de verlenging.

Indien de Abonnee korter dan 1 maand voor het einde van de Eerste Termijn opzegt, wordt de Abonnementsovereenkomst nog eenmalig verlengd met eenzelfde periode na de einddatum van de verlening.

Overeenkomst voor onbepaalde tijd
1.6. Na de verlenging van de Eerste Termijn naar een Abonnementsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan de Abonnee de Abonnementsovereenkomst te allen tijde opzeggen overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3. en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Verzuim betaling door Abonnee
1.7. Indien de Abonnee in verzuim is, komen alle kosten van gerechtelijke- en buitengerechtelijke incasso van het verschuldigde voor rekening van de Abonnee en is hij zonder nadere sommatie of ingebrekestelling over openstaande bedragen een vertragingsrente verschuldigd aan WOOSH5 ter hoogte van de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het verzuim intreedt tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

1.8. De door WOOSH5 vermelde abonnementstarieven voor consumenten zijn in Euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1.9. Het recht om gebruik te maken van de Diensten, zoals geboden onder de verschillende Abonnementsovereenkomsten, en gebruik te maken van de aldaar opgenomen informatie is persoonlijk gebonden aan de Abonnee en mag niet aan derden worden overgedragen, in gebruik gegeven, verhuurd of op andere wijzen aan derden afgestaan worden, dan wel met derden gedeeld worden. Indien Abonnee handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij een direct opeisbare en niet terugvorderbare boete van € 250, onverminderd het recht van WOOSH5 volledige schadeloosstelling te eisen.

DEEL 3: AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR ZAKELIJKE ABONNEES
In aanvulling op DEEL 1 gelden voor de Abonnees die handelen in de uitoefening van een bedrijf of beroep de volgende aanvullende voorwaarden:

1.1. Waar in DEEL 2 wordt gesproken van ‘Gebruiker(s)’ wordt daarmee bedoeld: de natuurlijke persoon die – al dan niet in dienst van de Abonnee – als medewerker of werknemer van de Abonnee door de Abonnee geautoriseerd is gebruik te maken van de Abonnementsovereenkomst en de Diensten die daar eventueel onderdeel van uitmaken.

1.2. De Abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen termijn, waarna de Abonnementsovereenkomst telkens stilzwijgend zal worden verlengd met 1 jaar. De Abonnementsovereenkomst kan telkens 3 maanden voor het eind van de lopende periode schriftelijk worden opgezegd middels aangetekende briefpost, maar kan niet tussentijds worden opgezegd.

1.3. Indien de Abonnee in verzuim is in de nakoming van enige verplichting uit de Abonnementsovereenkomst, komen alle kosten van gerechtelijke- en buitengerechtelijke incasso van het verschuldigde voor rekening van de Abonnee en is hij zonder nadere sommatie of ingebrekestelling over openstaande bedragen een vertragingsrente verschuldigd aan WOOSH5 ter hoogte van de wettelijke handelsrente verhoogd met 2 procent. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het verzuim intreedt tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

1.4. WOOSH5 is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van de Abonnee, ontstaan als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verbintenis, uit de Abonnementsovereenkomst waaronder uitsluitend begrepen vervangende schadevergoeding, de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van dergelijke schade, de redelijke kosten ter vaststelling van dergelijke schade, alsmede redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De aansprakelijkheid van WOOSH5 is beperkt tot het brutobedrag van de meest recente door Abonnee onder de Abonnementsovereenkomst betaalde factuur. WOOSH5 is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, omzet- en winstderving, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill in het bedrijf, claims door derden en vermogensschade niet zijnde zaakschade of lichamelijk letsel.

1.5. De door WOOSH5 vermelde abonnementstarieven zijn exclusief BTW en in Euro’s tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  

1.6. WOOSH5 kan de Abonnementsovereenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

1.7. Onverminderd de bevoegdheden die WOOSH5 op grond van de wet toekomen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn is WOOSH5 gerechtigd een Abonnementsovereenkomst of de levering van Diensten met onmiddellijke ingang, en onverminderd het recht om terugbetaling van de reeds betaalde bedragen en schadevergoeding te vorderen, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:

(i) de Abonnee, ook na ingebrekestelling (indien vereist), haar verplichtingen uit de Abonnementsovereenkomst niet nakomt;

(ii) de Abonnee onder curatele wordt gesteld;

(iii) de Abonnee faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt of verkrijgt dan wel een gebeurtenis plaatsvindt of toestand intreedt die vergelijkbaar is met één van voornoemde gebeurtenissen of toestanden; of

(iv) een wijziging van omstandigheden zich voordoet die instandhouding van de Abonnementsovereenkomst niet meer rechtvaardigt.

1.8. Indien de relatie en de Abonnementsovereenkomst tussen WOOSH5 en Abonnee wordt beëindigd, om welke reden of op welke grond dan ook, zijn alle vorderingen van WOOSH5 op de Abonnee onmiddellijk opeisbaar en zal de Abonnee omgaand alle openstaande vorderingen betalen aan WOOSH5, waarvoor zij bij gebreke daarvan aansprakelijk wordt gesteld.

1.9. Bij beëindiging van de Abonnementsovereenkomst om welke reden of op welke grond dan ook, blijven alle bepalingen uit de Algemene Voorwaarden inzake de geheimhouding en intellectuele en industriële eigendom in stand.

1.10. De Abonnee doet afstand van alle rechten op opzegging en ontbinding van de Abonnementsovereenkomst, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

1.11. Het recht om gebruik te maken van de Diensten, zoals geboden onder verschillende Abonnementsovereenkomsten, en gebruik te maken van de aldaar opgenomen informatie is voorbehouden aan en beperkt tot het aantal overeengekomen Gebruikers en kan niet aan derden of andere medewerkers of werknemers van de Abonnee worden overgedragen, in gebruik gegeven, verhuurd of op andere wijzen aan derden afgestaan worden, dan wel met derden gedeeld worden. De Abonnee garandeert WOOSH5 dat geen andere medewerkers of werknemers van de Abonnee anders dan de Gebruikers de Diensten van zoals overeengekomen onder de Abonnementsovereenkomst zullen gebruiken of daar toegang toe zullen hebben.

De Abonnee zal afdoende maatregelen treffen om ongeautoriseerd gebruik door medewerkers en derden te voorkomen. Indien de Abonnee handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij een direct opeisbare en niet terugvorderbare boete van €50.000, onverminderd het recht van WOOSH5 volledige schadeloosstelling te eisen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versie 18 april 2015

De wetenschappelijke onderbouwing van WOOSH5

Lees meer