Gebruiksvoorwaarden en Disclaimer

Gebruik(er)voorwaarden

Inschrijving en aanmaken van een profiel

Voor het gebruik van sommige onderdelen van de website www.woosh5.nl of www.WOOSH5.com  (hierna: 'de Website') of de Website als geheel wordt soms gevraagd dat u zich inschrijft of een profiel aanmaakt. Daartoe wordt u voorzien van, dan wel verplicht tot het opgeven van een wachtwoord, een gebruikersnaam en/of andere informatie die tezamen als 'inschrijfgegevens' worden aangeduid. U staat er voor in dat alle door u opgegeven inschrijfgegevens accuraat en actueel zijn. Bij het inschrijven op en/of aanmaken van een profiel voor de Website is het niet toegestaan zich als iemand anders voor te doen. Indien dit wordt geconstateerd behoudt WOOSH5 zich het recht voor u het gebruik van en de toegang tot de Website zonder voorafgaande aankondiging te ontzeggen. Indien u uw inschrijfgegevens deels of volledig wijzigt, dient u dit - indien aanwezig - via de daartoe bestemde toepassing van de Website door te voeren.

Het gebruik van andere gebruiksnamen/wachtwoorden

Indien u zich inschrijft of een account aanmaakt op de Website, bent u zelf verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van de betreffende inschrijfgegevens. Het is nadrukkelijk niet toegestaan uw inschrijfgegevens door anderen laten gebruiken. U mag uw inschrijfgegevens niet aan derden in licentie geven of aan derden overdragen, verkopen of toekennen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WOOSH5. Elke poging daartoe is niet rechtsgeldig en zal als schending van deze voorwaarden worden beschouwd.

Alle gebruik van en activiteiten op uw account op de Website vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid, ook indien uw inschrijfgegevens, met of zonder uw toestemming door een ander worden gebruikt of indien een ander toegang heeft tot enige computer waarmee uw profiel te bereiken is of welke daartoe automatisch toegang verleent, bijvoorbeeld middels de daarop opgeslagen inschrijfgegevens.

Indien u redenen heeft om aan te nemen dat uw profiel niet langer veilig is (bijvoorbeeld in het geval van verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van uw inschrijfgegevens of van nummers van een of meerdere betaalrekeningen, betaalpassen of creditcards die op de Website zijn opgeslagen), dient u de betreffende inschrijfgegevens onmiddellijk aan te passen met gebruikmaking van - indien aanwezig - de daartoe bestemde updatetoepassing op de Website, of WOOSH5 hiervan via de contactpagina op de hoogte te stellen.

Tarieven en betalingen

WOOSH5 of derde partijen kunnen u kosten in rekening brengen voor producten of diensten die op de Website worden aangeboden en/of voor de toegang tot gedeelten van de Website of de Website als geheel. U stemt in met het voldoen van alle geldende kosten en toeslagen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de daarbij geldende belastingen die het gebruik van uw profiel met zich meebrengen, tegen de tarieven die voor de duur van uw abonnementsperiode gelden, inclusief de kosten voor de aanschaf van producten of diensten die op de Website, door WOOSH5 of door derde partijen worden aangeboden (deze kosten, toeslagen en belastingen zullen voortaan als 'tarieven' worden aangeduid). WOOSH5 behoudt zich het recht voor alle tarieven of de berekeningsbasis daarvan te veranderen en nieuwe tarieven in te stellen mits zij u daaromtrent voorafgaand heeft geïnformeerd. Indien u de gegevens van uw betaalrekening, betaalpas of creditcard ten behoeve van inschrijving of anderszins aan WOOSH5 verstrekt, geeft u WOOSH5 daarmee toestemming om alle tarieven die het gebruik van uw profiel met zich meebrengen op de door u aangegeven betaalrekening, betaalpas of creditcard in rekening te brengen. Aanvullende tarieven (anders dan verlengingstarieven) zullen gelden vanaf het moment dat zij aan u kenbaar zijn gemaakt. Indien betaling via uw betaalrekening, betaalpas of creditcard onmogelijk is of uw betaling om enigerlei reden door WOOSH5 wordt terugverwezen of terugbetaald, dan behoudt WOOSH5 zich het recht voor uw profiel en alle daarbij behorende verplichtingen, hetzij tijdelijk hetzij definitief, en onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, te beëindigen.

Aanvullende Gebruikersvoorwaarden

De Website is niet bedoeld voor gebruikers jonger dan 16 jaar. Voor zover desondanks sprake is van het verzamelen en/of verwerken van persoonsgegevens van dergelijke gebruikers of gebruik van door hen verstrekte gegevens, gebeurt dit buiten de bedoeling van WOOSH5 om en tegen haar uitdrukkelijke wens.Het is dergelijke gebruikers nadrukkelijk verboden om hun persoonsgegevens aan ons te verstrekken en om die gedeelten van de Website te gebruiken waarvoor inschrijving is verplicht, zoals de forums, mededelingenpagina's, reactieformulieren, contactadvertenties, chatpagina's, en dergelijke. Tenzij anders aangegeven, is de Website uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik bedoeld. U mag anderen geen toestemming geven tot het gebruik van de Website en u bent zelf als enige verantwoordelijk voor al het gebruik door uzelf en door degenen die u desondanks toestaat om de Website te gebruiken of die u tot de Website toegang verleent. Het is u bij het gebruik van de Website niet toegestaan zich als iemand anders voor te doen.

U mag geen beeldmateriaal, afbeeldingen, tekst, foto's, video's, audio of ander materiaal op de Website plaatsen of via de Website verzenden dat valt aan te merken als junkmail, spam, advertenties en/of commerciële aanbiedingen. U mag eenzelfde bericht niet meerdere malen op de Website doen publiceren.

U stemt ermee in op de Website geen obscene, onzedelijke of beledigende taal te hanteren of enigerlei beeldmateriaal, afbeeldingen, tekst, foto's, video's, audio of ander materiaal van smadelijke, beledigende, intimiderende, bedreigende, racistische, haatdragende of gewelddadige aard op de Website te plaatsen of via de Website te verzenden.

U stemt ermee in zich bij het gebruik van de Website te onthouden van (etnische) beledigingen, religieuze intolerantie, seksisme, homofobie en persoonsgerichte aanvallen.

U stemt er tevens mee in om geen seksueel expliciet taalgebruik aan te wenden of beeldmateriaal, tekst, foto's, afbeeldingen, video's, audio of ander materiaal van seksueel expliciete aard op de Website te plaatsen of via de Website te verzenden. U mag op de Website niet 'cyberen' (deelnemen aan virtuele seksuele activiteiten) of iemand anders daartoe aanzetten of uitnodigen.

U mag geen beeldmateriaal, tekst, foto's, afbeeldingen, video's, audio of ander materiaal aan of via de Website verschaffen of verzenden dat gecodeerd is, iemands privacy schendt, of dat gedrag illustreert, onderschrijft of aanmoedigt dat een strafrechtelijk overtreding inhoudt en/of tot civielrechtelijke aansprakelijkheid in alle internationale en nationale rechtsgebieden aanleiding geeft (zoals drugsgebruik, alcoholgebruik door minderjarigen, etc.).

U stemt ermee in deze website alleen te gebruiken voor wettige en legale doeleinden en u erkent dat u bij schending van deze voorwaarde strafrechtelijk en/of civielrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

U dient er voorts zorg voor te dragen dat beeldmateriaal, tekst, foto's, afbeeldingen, video's, audio of ander materiaal dat u aan of via deze website verschaft of verstuurt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot forums, mededelingenpagina's, reactieformulieren, contactadvertenties, chatpagina's of anderszins, het auteurs-, merken- en handelsrecht of enig ander persoons- of eigendomsrecht van derde partijen niet schendt of zonder toestemming van de eigenaar(s) van dergelijke rechten op de Website wordt geplaatst of via de Website wordt verzonden.

De Website kan beeldmateriaal, tekst, foto's, afbeeldingen, video's, audio- of ander materiaal bevatten dat expliciet is aangemerkt als zijnde voor uw gebruik (hierna: 'assets'). Deze assets worden beschermd onder het auteurs- en merkenrecht en andere wetgeving inzake intellectueel eigendom in alle geldende internationale en nationale rechtsgebieden. Desalniettemin verschaft WOOSH5 (en onze licentiegevers) u het onbeperkte, niet-exclusieve recht op en toestemming voor het gebruik van deze assets, mits in overeenstemming met de aard daarvan, de op deze Website omschreven voorwaarden en mits u alle auteursrechtelijke en andere eigendomsrechtelijke bepalingen respecteert.

De Website bevat tevens andere tekst, foto's, afbeeldingen, video's, audio, software, codes en ander (beeld)materiaal dat door de provider of zijn licentiegever is verschaft en dat niet duidelijk is aangemerkt, of bedoeld, als zijnde voor uw gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot de organisatie, het ontwerp en de samenstelling en 'look' van de Website en de advertenties daarop (hierna: 'website content').

De website content wordt beschermd onder het auteurs- en merkenrecht en andere wetgeving inzake intellectueel eigendom in alle geldende internationale en nationale rechtsgebieden en is eigendom van WOOSH5 of haar licentiegevers. Het kopiëren, reproduceren, publiceren, tentoonstellen, opnieuw arrangeren of distribueren, aanpassen, reviseren, veranderen, gedeeltelijk uitnemen ('cropping'), in afmetingen aanpassen ('re-sizing'), terugbrengen ('reverse engineering'), verplaatsen, verwijderen, uitwissen of anderszins ingrijpen in de website content, hetzij direct of indirect en met inbegrip van maar niet beperkt tot verwijdering of verandering van advertenties, is strikt verboden.

U mag op generlei wijze op commerciële of anderszins ongeoorloofde wijze gebruikmaken van materiaal van de Website door middel van publicatie, doorverzending, distributie, opvoering, opslaan ('caching') of andere manieren, met inbegrip maar niet beperkt tot de assets of de website content, tenzij u dit is toegestaan op basis van de Auteurswet of andere wetgeving of door de expliciete en schriftelijke toestemming op basis van de voorwaarden of door WOOSH5.

U erkent dat u de Website en de daarmee geassocieerde en daarvoor gebruikte software, hardware en/of servers op generlei wijze zult verstoren, overspoelen, aanvallen of veranderen, of zal

onderwerpen aan 'reverse engineering' of andere ingrepen. U stemt ermee in anderen in hun gebruik van de Website niet te hinderen of hun gebruik te verhinderen of daarin in te grijpen.

Pogingen om toegang tot de servers van WOOSH5 of haar internetprovider te krijgen anders dan via http-verzoeken door middel van een webbrowser - met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van beheerderswachtwoorden of het zich voordoen als beheerder tijdens het gebruik van de Website of anderszins - zijn strikt verboden.

Alle informatie en al het materiaal dat online wordt gezet, inclusief adviezen en standpunten, weerspiegelen uitsluitend de opvattingen en zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van degenen die deze uitingen hebben geplaatst en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs opvattingen van WOOSH5 of van dienstverleners die bij de Website betrokken zijn. U stemt ermee in dat WOOSH5 of haar dienstverleners noch verantwoordelijk noch wettelijk aansprakelijk zijn met betrekking tot enige informatie of enig materiaal dat door anderen is geplaatst, inclusief opruiende, beledigende of onwettig materiaal en zelfs materiaal dat deze voorwaarden schendt.

Gebruik van door u geplaatst materiaal

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden met betrekking tot het gebruik van het door u aan de Website overgedragen of op de Website geplaatst materiaal, kunt u ons privacybeleid en de algemene voorwaarden raadplegen. Deze zijn gepubliceerd op de Website. Tenzij op expliciete wijze elders anders aangegeven, stemt u ermee in dat u WOOSH5 door het plaatsen van berichten, het uploaden van tekst, grafisch materiaal, foto's, afbeeldingen of video- of audiobestanden, het invoeren van gegevens op de Website, of het doen van enige andere vorm van communicatie aan of via de Website, aan ons de rechtenvrije, aanhoudende, niet-exclusieve, onbeperkte en wereldwijde toestemming verleent tot het gebruik en de reproductie, verandering, aanpassing, vertaling, verbetering, doorverzending, distributie, publiekelijke opvoering of uitstalling of in het licentie overdragen van deze communicatie(s), (inclusief uw identiteit en informatie betreffende uzelf) in welk medium dan ook (in zowel momenteel bestaande als hierna ontwikkelde) en met welk doel dan ook, inclusief commerciële doeleinden, of ook anderen daartoe het recht geeft. Bedenkt u zich daarnaast goed dat de informatie die u op de publiekelijk toegankelijke delen van de Website prijsgeeft, voor alle gebruikers van deze website beschikbaar zijn; overweegt u dus goed welke persoonlijke informatie en welk ander materiaal u wilt plaatsen.

Klachten betreffende auteursrecht/copyright

WOOSH5 respecteert het intellectuele eigendom van anderen, en vraagt van haar gebruikers dat eveneens te doen. In bepaalde omstandigheden kan WOOSH5 naar eigen inzicht een gebruiker de toegang tot de website tijdelijk of definitief ontzeggen of andere maatregelen nemen tegen gebruikers, abonnees, ingeschrevenen en profielhouders die inbreuk maken op de rechten van derden.

Als u meent dat uw werk is gekopieerd en op de Website toegankelijk is op een wijze die inbreuk op uw (auteurs)rechten maakt, of dat de Website links of andersoortige verwijzingen naar andere online locaties bevat die materiaal of activiteiten bevatten die inbreuk maken op uw (auteurs)rechten, dan kunt u WOOSH5 daarvan op de hoogte stellen.

Producten die op of via deze website worden verkocht

Noch WOOSH5, noch haar internet provider of met deze provider samenwerkende dienstverleners achten zich op enigerlei wijze aansprakelijk voor koopwaar, producten en/of diensten van enigerlei soort die op of via de Website worden aangeboden, genoemd of verkocht. Transacties van welk van deze producten dan ook zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker en de derde partij die deze producten verkoopt, distribueert of vervaardigt, zonder enige betrokkenheid van WOOSH5 of van de met WOOSH5 samenwerkende dienstverleners.

U stemt ermee in dat WOOSH5 en haar samenwerkende dienstverleners niet verantwoordelijk zijn en tegenover u niet aansprakelijk zijn voor koopwaar, producten en/of diensten die op of via de Website worden aangeboden, genoemd, verkocht of gedistribueerd, inclusief illegale of onwettige voorwerpen of voorwerpen die onderhavige voorwaarden schenden.

Vrijwaring

U stemt ermee in WOOSH5 en haar partners, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en samenwerkende dienstverleners schadeloos te stellen, te behoeden voor en te vrijwaren van welk verlies, welke schade en welke kosten dan ook (inclusief rechtsbijstand kosten) als gevolg van enigerlei vordering en aansprakelijkheid voortkomend uit de door u opgegeven informatie, uit uw wederrechtelijk gebruik van materiaal dat via de Website is verkregen of uit enigerlei handeling voortkomend uit uw gebruik van de Website.

Redactie en inkortingen

WOOSH5 behoudt zich het recht voor maar verbindt zich niet om al het op de Website en meer in het bijzonder de daarop opgenomen forums, mededelingenpagina's, reactieformulieren, contactadvertenties, chatpagina's, etc. ter publieke aankondiging of plaatsing aangeleverde materiaal naar eigen inzicht en zonder aankondiging te controleren, redigeren, verplaatsen of verwijderen.

Tijdelijke of definitieve beëindiging van de toegang tot deze website

WOOSH5 heeft te allen tijde het recht u zonder opgaaf van redenen, en zonder aankondiging de toegang tot de Website of enig deel daarvan tijdelijk of definitief te ontzeggen.

Contactadres

WOOSH5 B.V.
Bijster 11
4817 HZ Breda

ofwel via: info@woosh5.com   

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.WOOSH5.nl  en www.WOOSH5.com en op de door WOOSH5, al dan niet via deze websites, verstuurde elektronische nieuwsbrieven , de WOOSH5 Producten, Trainingen en Oefeningen.

Door het gebruik van een of meerdere van de WOOSH5 Producten, Trainingen en Oefeningen, stemt u in met de inhoud van deze disclaimer. De WOOSH5 Producten, Trainingen en Oefeningen zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en verstrekken algemene informatie over onderwerpen zoals (maar niet beperkt tot), veerkracht, mentale training en gezonder leven.

De WOOSH5 Producten, Trainingen en Oefeningen worden door WOOSH5 met zorg samengesteld en de daarin opgenomen informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Desondanks kan voor de juistheid, volledigheid en beschikbaarheid van de WOOSH5 Producten en Trainingen niet worden ingestaan. Ook voor verwijzingen naar websites en andere informatiebronnen die niet door (of in opdracht van) WOOSH5 worden onderhouden geldt dat deze uitsluitend ter informatie voor de bezoeker zijn opgenomen. Hoewel WOOSH5 uiterst selectief is ten aanzien van websites en andere informatiebronnen waarnaar verwezen wordt, staat WOOSH5 niet in voor de inhoud en/of het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die op deze websites worden aangeboden.

Het is de gebruiker van de WOOSH5 Producten, Trainingen en Oefeningen niet toegestaan de inhoud van de WOOSH5 Producten, Trainingen en Oefeningen te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van WOOSH5. De inhoud van de WOOSH5 Producten, Trainingen en Oefeningen kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving op ieder moment worden gewijzigd. WOOSH5 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, op welke manier dan ook ontstaan, door het gebruik van de WOOSH5 Producten, Trainingen en Oefeningen.

Contactadres

WOOSH5 B.V.
Bijster 11
4817 HZ Breda

mail: info@woosh5.com 

De wetenschappelijke onderbouwing van WOOSH5

Lees meer